Coco Chanel de Sang Bleu C-BAR(bitch) "Savanna"

Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Hiltons Kadu Chateau Lynn CDX C-BAR
Hiltons Wicked Witch C-BAR
Ch.V'Jay Duke of Day Kem Vree
Ch.Kajons Slaughter C-BAR
Kathleen of Kiser Castle CD
Josephine du Chalet Belgique CD
"Savanna"
Ch.Hiltons High Horizons
Ch.Fandango de Sang Bleu CD C-BAR
Chambery Cameo de Sang Bleu
Ch.Lauralielee de Sang Bleu C-BAR
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Hiltons Joli Fleur de Lis CD C-BAR
Hiltons Wicked Witch C-BARAbout "Savanna"Champion producer
Earned C-Bar