Ch.Xassparilla de Sang Bleu (bitch) "Sassy"

Ch.Hiltons High Horizons
Ch.Fandango de Sang Bleu CD C-BAR
Chambery Cameo de Sang Bleu
Ch.Lynx de Sang Bleu
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Hiltons Joli Fleur De Lis CD C-BAR
Hiltons Wicked Witch C-BAR
"Sassy"
Ch.Hiltons Kadu Chateau Lynn CDX PC
Ch.Beauregard Koan Day Kem Vree
Kathline of Kiser Castle CD
Ch.Heather de Sang Bleu
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Beauty de Sang Bleu
Hiltons Wicked Witch C-BAR"Sassy"