Ch.Yellowjacket de Sang Bleu CD(dog) "Jack"

Ch.Fandango de Sang Bleu CD C-BAR
Montre Fou de Sang Bleu
Hiltons High Hopes
Ch.Sterling Silver de Sang Bleu
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Hiltons Joli Fleur De Lis CD C-BAR
Hiltons Wicked Witch C-BAR
"Jack"
Ch.Hiltons Kadu Chateau Lynn CDX PC
Ch.Beauregard Koan Day Kem Vree
Kathline of Kiser Castle CD
Ch.Heather de Sang Bleu
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Beauty de Sang Bleu
Hiltons Wicked Witch C-BAR