Ch.Oh da Feeling de Sang Bleu (bitch) "Assalee"

Ch.Lynx de Sang Bleu
Xodapop de Sang Bleu
Ch.Heather de Sang Bleu
Ch.Cocopop Inkahoots de Sang Bleu
Ch.V'jay Duke of Day Kem Vree
Coco Chanel de Sang Bleu
Ch.Lauralielee de Sang Bleu C-BAR
"Assalee"
Ch.Raisen Kane de Sang Bleu
Ch.Sandeez Aubrey D'Mar
Daradans Sienna V' Donmar
Ch.Krustina D'Klown de Sang Bleu
Ch.V'Jay Duke of Day Kem Vree
Coco Chanel de Sang Bleu
Ch.Lauralielee de Sang Bleu

Email De Sang Bleu